Zmiana kryteriów wyboru w ramach działania „Małe projekty” - podpisanie aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w UMWW w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy ramowej podpisała Pani Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowała Pani Krystyna Sikora - Prezes Zarządu, Pan Mariusz Witek - W-ce Prezes Zarządu.

Pierwsza umowa na realizację projektu podpisana !

Wniosek został złożony w siedzibie naszej Lokalnej Grupy Działania w dniu 30.11.2009 roku.  W dniu 21.12.2009 roku Rada Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" dokonała wyboru projektu do dofinansowania. Następnie dokumentacja została przekazana do UMWW w Poznaniu, gdzie przeprowadzono weryfikację wniosku. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji zaproszono Panią Danutę Dominik do podpisania umowy.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 212 500,00

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Po zatwierdzeniu prawomocności obrad i odczytaniu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, Przewodniczący zebrania p. Mariusz Witek przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2009. P. Krystyna Sikora przedstawiła Sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej przez p. Stanisława Wabnica, członkowie stowarzyszenia, w formie uchwały, udzielili absolutorium Zarządowi za 2009 rok . Przyjęto także uchwały dotyczące sprawozdania finansowego, wysokości składek członkowskich na rok 2010.