14/2023

Termin składania wniosków
-

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ogłoszenie nr 14/2023

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 02.01.2023 – 16.01.2023

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;                              

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach
w wersji papierowej oraz wniosek
w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 8
.        

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej ,  lub kulturalnej

(§2 ust. 1pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

149 959,36 EUR

(599 837,44,00 PLN)*

Refundacja w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów o przyznanie pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.

Zadanie planowane do realizacji – 4 operacje polegająca na budowie, przebudowie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego .

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa jednokrotnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni.

 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego:

1. Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) (wersja 5z)

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z)

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) (wersja 5z)

4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) (wersja 5z)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z)

6. Załącznik nr 1: Liczba mieszkańców

7. Załącznik nr 2: Oświadczenie o innowacyjności i zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

8. LSR

9. Procedura oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

10. Kryteria wyboru operacji

11. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z):

1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

2. Załącznik 1: Zestawienie finansowo - rzeczowe operacji (.pdf)

3. Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

4. Załącznik 3: Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

5. Załącznik 3A: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (.pdf) (po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020))

6. Załącznik 5: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

 

 

 

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

 

1. Wniosek o płatność (.xlsx)

2. Wniosek o płatność (.pdf)

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)

4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

 

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) (wersja 5z)

1. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)

2. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)

3. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 

-

Link źródłowy:

 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 667 777 24, 667 777 022

 

Data publikacji: 19.12.2022 r.