11/2021

Termin składania wniosków
-

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ogłoszenie nr 11/2021

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Termin składania wniosków: 01.09.2021 – 15.09.2021

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;                              

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) na odpowiednich formularzach
w wersji papierowej oraz wniosek
w wersji elektronicznej zapisany w 2 egzemplarzach na nośniku CD. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Warunki udzielenia wsparcia:

 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki oceny wstępnej, w tym zgodności
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostać uznany za zgodny z LSR, średnia arytmetyczna z ważnych Kart oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący: 12
.      

Zakres tematyczny operacji

(nazwa przedsięwzięcia)

Zakres operacji

Limit środków

Forma wsparcia

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

(§2 ust. 1pkt 2 ppkt. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

127 572,46 EUR (510 289,84 PLN)*

Premia w wysokości 50 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

*alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów o przyznanie pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w EURO po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.

Zadania planowane do realizacji – 4 operacje polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), formularze wniosków o przyznanie wsparcia, formularze wniosków o płatność, oraz formularze umów o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – www.olgd.org.pl 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  na liście ocenionych wniosków umieszcza się na wyższej pozycji operację, która wpłynęła  wcześniej do Biura LGD (ma wcześniejszy numer wniosku).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa jednokrotnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni.

 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej (wersja 4z)                                                                                                                            

1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

4. Biznesplan (.pdf)

5. Biznesplan (.docx)

6. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

8. Załącznik nr 1: Liczba mieszkańców

9. Zał. nr 2: Dodatkowe miejsce pracy, zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz podstawa działal.

10. Zaświadczenie z PUP Ostrzeszów o statusie osoby bezrobotnej - jeśli dotyczy

11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

12. Kryteria wyboru operacji

13. LSR

14. Procedura oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

15. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

2. Załącznik 1: Biznesplan (.pdf)

3. Załącznik 2: Wykaz działek ewidencyjnych

4. Załącznik 3: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

5. Załącznik 4: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

6. Załącznik 5: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

7. Załącznik 6: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

1. Wniosek o płatność (.pdf)

2. Wniosek o płatność (.xlsx)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

4. Załącznik 2: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

5. Załącznik 3: Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

6. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

 

Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

1. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji biznesplanu (.pdf)

2. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji biznesplanu (.xlsx)

3. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

 

 

-

Link źródłowy:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

                                                                                                                               

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów;  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pytania można kierować na adres e-mail: olgd@olgd.org.pl lub telefonicznie: 667 777 24, 667 777 022

 

Data publikacji: 16.08.2021 r.