Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Po zatwierdzeniu prawomocności obrad i odczytaniu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, Przewodniczący zebrania p. Mariusz Witek przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2009. P. Krystyna Sikora przedstawiła Sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej przez p. Stanisława Wabnica, członkowie stowarzyszenia, w formie uchwały, udzielili absolutorium Zarządowi za 2009 rok . Przyjęto także uchwały dotyczące sprawozdania finansowego, wysokości składek członkowskich na rok 2010.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji wybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 1 480 000,00

Wsparcie doradcze

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na działanie: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w dniach 20.05.2010 roku do 15.06.2010 roku organizowane jest wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych składaniem wniosków.