W dniu 15 kwietnia 2024 r. w Poznaniu przedstawiciele Stowarzyszenia OLGD wraz przedstawicielami pozostałych wielkopolskich Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie dotyczyło programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 8.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).

Na szkoleniu omówiono dokumentację dotyczącą naboru w ramach Działania 08.01 FEW 2021-2027, w tym: przedstawiono informację nt. procedury naboru i oceny projektów, zaprezentowano Lokalny System Informatyczny (LSI 2021+) wraz z zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie, przedstawiono formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektu oraz najważniejsze obowiązki promocyjno-informacyjne dla wnioskodawców i beneficjentów.