W poszczególnych etapach prac nad LSR wykorzystano różnorodne metody partycypacji, angażując tym samym możliwie szerokie spektrum uczestników.

I etap Diagnoza i analiza SWOT                                                                                                                          

1/ Konsultacje społeczne - przeprowadzono 7 spotkań konsultacyjnych, po 1 w każdej gminie. Podczas konsultacji przeprowadzono przede wszystkim analizy SWOT dla obszaru danej gminy.

Wnioski: silne strony- duża przedsiębiorczość mieszkańców, silne stowarzyszenia, bogactwo przyrodnicze,  baza sportowa, dobry dostęp do głównej infrastruktury drogowej części obszaru, słabe strony- brak ofert pracy dla kobiet, peryferyjne położenia części obszaru względem głównej sieci dróg, słabe gleby w przeważającej części obszaru; szanse-  aktywność w pozyskiwaniu środków z UE, świadomość wagi zdrowia i zdrowego stylu życia, umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, dostęp do szerokopasmowego Internetu, wykorzystanie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; zagrożenia- niski przyrost demograficzny, odpływ ludzi młodych za granicę, starzejące się społeczeństwo, nadmierne zaangażowanie w mediach społecznościowych, co prowadzi do alienacji w życiu lokalnej społeczności.

 (Terminy i miejsca spotkań: Ostrzeszów - 7.09.2015, Grabów nad Prosną - 8.09.2015, Mikstat - 9.09.2015, Kobyla Góra - 10.09.2015, Doruchów - 14.09.2015, Kraszewice - 15.09.2015, Czajków - 16.09.2015)                                     

       

      

      

 

2/ Badanie ankietowe – w ramach przeprowadzonego badania służącego zdiagnozowaniu obszaru zebrano 301 ankiet ze wszystkich gmin obszaru.

Wnioski: zebrana ilość ankiet wskazuje na potencjał projektowy obszaru, łączna wartość ujętych w ankietach propozycji działań 6-krotnie przewyższa możliwości budżetu LSR, zaobserwowano największe zainteresowanie projektami z zakresu dotyczącego ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, dziedzictwa lokalnego. 

3/ Fokus ze specjalistami ds. funduszy UE z gmin obszaru LGD - głównym celem spotkania była analiza krytyczna wniosków wynikających z konsultacji społecznych w odniesieniu do potrzeb, analizy SWOT oraz celów.

Wnioski: analiza zapotrzebowania wskazuje na największą potrzebę wsparcia w obszarze infrastruktury społecznej   

(Termin i miejsce realizacji: 7.10.2015 roku Ostrzeszów)

 4/ Grupa robocza 4 LGD – spotkanie  służyło wymianie doświadczeń 4 LGD i wypracowaniu skutecznych metod z zakresu tworzenia diagnozy obszaru i analizy SWOT.

Wnioski : diagnoza i analiza SWOT muszą być spójne, należy wskazać grupy docelowe i obszary interwencji  

(Termin i miejsce realizacji: 26.08.2015 - Krotoszyn)

 

5/ Punkt konsultacyjny w biurze LGD – w siedzibie OLGD punkt konsultacyjny służył umożliwieniu grupom zainteresowanym tworzeniem LSR zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad LSR,  zasięgnięcie informacji i przekazanie swojej opinii.   W efekcie powstała diagnoza obszaru LGD, przeprowadzono analizy SWOT na poziomie gmin, które dały podstawę zdefiniowania słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla całego obszaru LGD .

 

II etap-Określenie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania  

1/ Badanie ankietowe - posłużyło określeniu grupy defaworyzowanej pod kątem tworzenia celów i wskaźników.

Wnioski: W badaniu ankietowym na 104 badanych w skali ocen 1-5 najwyższą 3,71 uzyskały kobiety jako grupa defaworyzowana.

2/ Wywiad indywidualny z Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym w Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie –  obejmował dyskusję dot. celów strategii obejmujących zakresem tworzenie miejsc pracy  przez osoby podejmujące jak i prowadzące działalność gospodarczą. Ważnym elementem spotkania była kwestia kobiet jako grupy defaworyzowanej w dostępie do rynku pracy.

Wnioski: Kobiety to bezwzględnie grupa defaworyzowaną w dostępie do rynku pracy. Przeważają w strukturze bezrobotnych, wśród bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy na 611 osób aż 475 to kobiety (stan na 30.06.2015). Wpływ na to mają: rola kobiety w rodzinie i niemożność podejmowania pracy w niedogodnych godzinach lub pracy zmianowej, mniejsza ilość ofert pracy dla kobiet, mniejsza chęć podejmowania działalności gospodarczej – w I połowie 2015 roku o dotację w PUP w Ostrzeszowie starało się ogółem 55 osób, w tym 21 kobiet, dotację otrzymało 46 osób, w tym 19 kobiet. (Termin i miejsce realizacji: 12.10.2015 r. PUP w Ostrzeszowie)  

3/ Grupa robocza 4 LGD - spotkanie  służyło wymianie doświadczeń 4 LGD i wypracowaniu wspólnych zasad w zakresie tworzenia celów i wskaźników w LSR.

Wnioski: cele i wskaźniki muszą być powiązane z diagnozą problemów grup docelowych i obszarów interwencji   

(Termin i miejsce realizacji: 15.10.2015 roku Baranów)

4/ Fokus w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy –na spotkaniu omówiono i dyskutowano na temat celów i wskaźników planowanych w LSR z punktu widzenia urzędników mających do czynienia z osobami podejmującymi i prowadzącymi działalność gospodarczą . Omówiono strukturę rejestrowanych działalności gospodarczych z uwzględnieniem branży. W dyskusji poruszono kwestię  dominacji mężczyzn jako przedsiębiorców, co pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, że kobiety to grupa defaworyzowana.  (Termin i miejsce realizacji: 12.10.2015 roku, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów - Wydział Promocji i Rozwoju Gminy)

5/ Punkt konsultacyjny w biurze LGD – (opis- I etap punkt 5)

   Efekt prac w II etapie-  określono cele i wskaźniki w odniesieniu do opracowania LSR. Opracowano  plan działania.    

 

   III etap Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

1/ Spotkanie konsultacyjne z wójtami i burmistrzami –służyło wymianie poglądów na temat zasad wyboru operacji i ustalania zasad tworzenia i zmiany kryteriów wyboru.

Wnioski: przy budowie kryteriów należy uwzględnić specyfikę projektów realizowanych przez jsfp. Przemawia adresowanie ich do szerokiego grona odbiorców. (Termin i miejsce realizacji: 28.10.2015 roku - Siedziba OLGD)

2/ Grupa robocza 4 LGD - wymiana doświadczeń 4 LGD i wypracowanie wspólnych zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru.

Wnioski: zadbanie o przejrzystość procedury wyboru, kryteria wyboru operacji muszą uwzględniać specyfikę obszaru i zawierać preferencje dla grupy defaworyzowanej. (Termin i miejsce: 29.10.2015 roku – Ostrzeszów siedziba OLGD)

3/ Fokus w Inkubatorze Przedsiębiorczości- obejmował tematykę zasad wyboru operacji dla przedsiębiorców – dobre praktyki Inicjatywy Jeremie .

Wnioski: Opinia przedsiębiorcy obecnego na spotkaniu na temat preferowania podejmowania czy rozwoju firm wskazuje na stwierdzenie, że ugruntowana pozycja firmy daje większe prawdopodobieństwo „udźwignięcia ciężaru” realizacji projektu. W kwestii kryteriów wyboru projektów w Jeremie stosowana jest zasada kolejności składania wniosków a o ewentualnym odrzuceniu decyduje kompletność wniosku i załączników.

(Termin i miejsce realizacji: 24.10.2015 roku, Ostrzeszów, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości)

4/ Wywiad indywidualny z przedstawicielem sektora ngo - celem było uzyskanie opiniiprzedstawiciela  ngo na temat kryteriów wyboru operacji preferujących organizacje pozarządowe jako wnioskodawców.

Wnioski: preferowanie sektora ngo w kryteriach wyboru operacji pozwala na rozwój inicjatywy oddolnej, projekty realizowane przez ngo gwarantują dopasowanie do potrzeb miejscowości oraz aktywizują i integrują  miejscową społeczność.  (Termin i miejsce realizacji: 4.11.2015 roku, Ostrzeszów –Siedziba OLGD).    

  5/ Punkt konsultacyjny w biurze LGD – (opis- I etap punkt 5)

 

W efekcie prac nad III etapem przygotowano zasady wyboru operacji a także ustalono kryteria wyboru operacji z uwzględnieniem wniosków ze spotkań z przedstawicielami wszystkich sektorów .  

 

IV etap Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji

1/ Grupa robocza 4 LGD - wymiana doświadczeń 4 LGD i wypracowaniu zasad monitorowania i ewaluacji

Wnioski: opracowano zasady monitorowania i ewaluacji . (Termin i miejsce realizacji: 17.11.2015 roku, Łubowo)

2/ Kawiarnia obywatelska z przedstawicielami urzędów gmin – spotkanie zorganizowane w nieformalnej przestrzeni służyło dyskusji na temat zasad monitorowania i ewaluacji na bazie doświadczeń  strategii poszczególnych gmin.

Wnioski: bieżące monitorowanie realizacji LSR jest niezbędne do usuwania pojawiających się przeszkód w prawidłowej realizacji założeń oraz pełnej realizacji budżetu.(Termin i miejsce: 25.11.2015 Kawiarnia Baszta w Ostrzeszowie)

3/ Wywiad indywidualny z w-ce Burmistrzem Ostrzeszowa –opinia osoby posiadającej doświadczenie w przygotowywaniu i stosowaniu dokumentów strategicznych na temat zaplanowanych w LSR zasad monitorowania i ewaluacji

Wnioski: monitoring strategicznych dokumentów  gminy prowadzi Komisja, w przypadku niemożności zrealizowania zadania w okresie objętym strategią, jest ono przenoszone do strategii obejmującej okres kolejny.    

(Termin i miejsce realizacji: 26.11.2015 roku, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów)    

 

4/ Fokus z przedstawicielkami grupy defaworyzowanej – spotkanie dotyczyło zasad ujęcia grupy defaworyzowanej w planie monitorowania i ewaluacji.

Wnioski: ujęcie grupy defaworyzowanej w planie monitoringu i ewaluacji jest niezbędne celem zapewnienia faktycznego dotarcia pomocy do przedstawicielek tej grupy. (Termin i miejsce: 27.11.2015roku  - Siedziba OLGD)    

5/Punkt konsultacyjny w biurze LGD – (opis-  I etap punkt 5)

 

Efektem prac nad IV etapem jest opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR z uwzględnieniem wniosków z poszczególnych metod partycypacji. 

 

V etap Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

1/ Badanie ankietowe plan komunikacji - posłużyło określeniu zadań z zakresu planu komunikacji. Zebrano 107 ankiet ze wszystkich gmin obszaru.

Wnioski:  strona internetowa LGD stanowi najbardziej skuteczne źródło informacji uzyskując ocenę 4,06 w skali 6 – punktowej. Na drugim miejscu pod względem skuteczności wskazano informacje słowne od lokalnych liderów, członków LGD i znajomych z wynikiem 3,82 na trzecim miejscu z wynikiem 3,58 wskazano plakaty informacyjne.

 2/ Wywiad indywidualny z nauczycielem Wiedzy o społeczeństwie - zdobycie informacji odnośnie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR z punktu widzenia nauczyciela pracującego z młodzieżą na zajęciach obejmujących zakresem tematykę Unii Europejskiej. 

Wnioski: młodzież niechętnie korzysta z ulotek, plakatów, najlepszą metodą jest komunikacja za pomocą Internetu, a w największym stopniu za pomocą mediów społecznościowych, młodzież interesuje się Unią Europejską w kontekście możliwości pozyskania środków.

(Termin i miejsce realizacji: 30.11.2015 r.,  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie)

3/ Grupa robocza Zarząd i pracownicy OLGD –prace nad planem komunikacji, jego elementami, grupami  docelowymi w tym sposobami dotarcia do grupy defaworyzowanej, budżetem i wskaźnikami. Efekty prac grupy roboczej zostały przeniesione do Planu komunikacyjnego stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.

(Termin i miejsce realizacji: 27.11.2015 roku, Ostrzeszów – sala nr 27 - Siedziba OLGD)    

  4/ Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą– dyskusja dotyczyła problemów komunikacyjnych na linii LGD – młodzież.

Wnioski:- młodzież jako najlepsze źródło komunikacji z instytucjami typu LGD uznaje portal społecznościowy Facebook, rzadziej zagląda nas stronę OLGD czy strony internetowe gmin; młodzież odczuwa przesyt wszechobecnych ulotek, więc nie popiera tego sposobu komunikacji; wiedzę o LGD czerpie z portalu społecznościowego lub od członków rodziny, znajomych, którzy realizowali projekty .(Termin i miejsce realizacji: 30.11.2015 r.,  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie).

5/  Punkt konsultacyjny w biurze LGD – (opis- I etap punkt 5)