Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
 
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi
- termin składania wniosków:  13 kwietnia - 12 maja 2010 r.
- limit dostępnych środków:  1 480 000 zł
 
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”: www.olgd.org.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320; tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja  edytowalna

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 

  Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi

 Karta oceny zgodności operacji z LSR 

 Rozporządzenie

 Nowelizacja rozporządzenia