W związku z aktualizacją LSR - zakres zmian: przesunięcie kwoty z "Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej" w wysokości 147 024,69 euro na działanie "Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego"

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 24.04.2023 roku do godz. 15.00.

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 667 777 024